Reglementen nationaal

ALGEMENE REGELS NATIONAAL Z.L.U. 2016

Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:

1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
2. Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht.
3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
4. De verplichte inleg per duif is € 1,00
5. De uitslag is verplicht en kost € 2,00
6. Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag.
7. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
8. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd. Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook andere duiven gecontroleerd kunnen worden. De controle geschiedt door of namens het Z.L.U. bestuur. Door de controleur zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld.
9. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar.
10. Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
11. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U. en tegen medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken.
12. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
13. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber(s) akkoord met alle voorgeschreven aanvullende reglementering van de Z.L.U. op het N.P.O. wedvluchtreglement c.q. de internationale organisaties.
14. Neutralisatietijden en basisafstanden conform de internationale richtlijnen.

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL DUIVINNEN

Naast het hoofdconcours van de Z.L.U. en het internationale concours is er ook een dubbeling mogelijk voor duivinnen op de wedvluchten: Pau – Barcelona – St. Vincent – Marseille – Narbonne en Perpignan. Alle duivinnen moeten eerst in het nationale c.q. internationale concours worden gezet, voordat ze gedubbeld kunnen worden.

 

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - nationaal: inleg € 0,50 per duif; uitslag gratis in nationale uitslag. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in de internationale uitslag m.u.v. Barcelona

Extra ereprijzen:
de eerste 3 van de uitslag duivinnen

Basisafstanden nationaal en internationaal concoursen

Van toepassing zodra de duiven een lagere snelheid dan 800 m/min behalen.

Pau 910000 meter
Barcelona 1065000 meter
Agen 795000 meter
St. Vincent 905000 meter
Marseille 860000 meter
Narbonne 860000 meter
Perpignan 920000 meter

 

MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij u de duiven moet melden. Voor het telefoonnummer van de meldpost dient u zich bij het inzetten van de duiven te informeren bij de centrumleider. De duiven kunnen alleen maar gemeld worden bij de aangegeven meldpost van het inkorflokaal. Van de inkorflokalen welke elektronisch melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het NPO-ledenbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid. Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost, na het doorzenden, hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst. Van de inkorflokalen welke nog melden via de faxlijsten zal de plaatsing iets trager verlopen omdat eerst de 1e duif wordt gemeld, vervolgens de eerste 3, de eerste 5, de eerste 10 en de eerste 20 duiven. Dus de 2e duif wordt pas vermeld als ook de 3e duif is gemeld etc. Deze worden vervolgens door de ZLU op de site geplaatst. Bij de eerste aankomsten moeten de volgende gegevens in de onderstaande volgorde gemeld worden.


DUIVEN ZONDER CHIPRINGEN

Procedure A:
Lokalen met meldingen via fax aan de ZLU.

1. NPO lidnummer (8 cijfers)
2. Naam en woonplaats
3. Jaartal en aluminium ring
4. 2e gummiband ( dit is de groene gummiband om de vaste voetring welke door de Z.L.U. wordt aangebracht)
5. Vleugelmerk
6. Afstand
7. Geslacht: doffer of duivin.
8. Kloktijd.

Procedure B:
Lokalen welke de duiven elektronisch melden aan de ZLU

1. Naam en NPO lidnummer (8 cijfers)
2. Kloktijd.
3. Jaartal en aluminium ring
4. 2e gummiband ( dit is de groene gummiband om de vaste voetring welke door de Z.L.U. wordt aangebracht
5. Vleugelmerk
6. Geslacht: doffer of duivin.

DUIVEN MET CHIPRINGEN

Procedure A:
Lokalen met meldingen via fax aan de ZLU.

1. NPO lidnummer (8 cijfers)
2. Naam en woonplaats 
3. Jaartal en aluminium ringnummer
4. Gummiband en het eventueel het aangebrachte vleugelmerk 
5. Afstand
6. Geslacht: doffer of duivin. 
7. Kloktijd.

Procedure B:
Lokalen welke de duiven elektronisch melden aan de ZLU

1. Naam en NPO lidnummer (8 cijfers)
2. Kloktijd.
3. Jaartal en aluminium ring
4. Gummiband en het eventueel het aangebrachte vleugelmerk
5. Geslacht: doffer of duivin.

De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld te worden
 

Duiven welke in de neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de Internationale neutralisatietijd.

Neutralisatietijden zijn vermeld achter in dit periodiek.  HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG. 

(g

CONSTATEREN DUIVEN BIJ ALLE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

Voor het zetten en aanslaan van de klok is het N.P.O. Wedvluchtreglement van toepassing. Klokken kunnen eventueel in een nationaal inkorfcentrum worden aangeslagen mits gehandeld wordt conform NPO wedvluchtreglement. Bij elke aankomende duif dient u als volgt te werk te gaan: - U legt een notitieblok gereed waar u alle gegevens van de deelnemende duiven op noteert welke later nodig zijn om de duiven te melden.

U gaat als volgt te werk:

DUIVEN ZONDER CHIPRING

- Bij aankomst van een duif: gummiband constateren welke in het inkorflokaal is aangebracht en onderstaande gegevens vermelden op de gereed gelegde notitieblok:

1. het nummer van de 2e gummiband (de groene ZLU gummiband op de vaste voetring), deze heeft altijd 4 cijfers
2. jaartal en vaste voetring
3. het geheim vleugelmerk

De kleuren waarmee het vleugelmerk wordt gestempeld zijn:
Wedvluchten: Pau, Barcelona en Agen  : Zwart
Wedvluchten: St. Vincent en Marseille   :
Rood
Wedvluchten: Narbonne en Perpignan  : Groen


Dan binnen 15 minuten na de eerste constatering de 2e gummiband constateren. Van de eerste duif moet u de ringen in twee verschillende klokvakken constateren. Indien beide gummibanden van de eerste duif in één klokvak worden geconstateerd behoudt deze constatering haar geldigheid mits binnen 5 minuten een loze constatering wordt gemaakt. Bij de volgende duiven mogen beide gummibanden in één klokvak worden geconstateerd. Indien u gebruik maakt van twee klokken, een z.g controleklok, dan moet u van de eerst aankomende duif in elke klok één gummiband constateren en binnen 5 minuten gevolgd door een loze constatering. Van de volgende duiven dient u in iedere klok een gummiband te constateren. In de tweede klok mogen uitsluitend tweede constateringen worden gemaakt. Indien een klok stilvalt dan gelden de constateringen van de tweede klok. U bent volgens het NPO Wedvluchtreglement verplicht de stilgevallen klok in het inkorflokaal ter controle aan te bieden. Indien u de 2e gummiband niet binnen 15 minuten na de eerste constatering constateert, dan geldt de laatste constatering van deze aankomende duif. De betreffende duif wordt geklasseerd op het tijdstip van de laatste constatering.  Sportvrienden zorg dat u alle gegevens bij het melden bij de hand heeft, hierdoor kan de melding snel en correct worden verwerkt. 

DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN

De duiven welke bij het inkorven zijn voorzien van een chipring, dienen in het inkorfcentrum eveneens te worden geringd met een gummiband op de chipring.Deze voorschriften zijn vastgelegd in de reglementen van de KBDB.In de verzamelcentra wordt geen extra groene ZLU gummiband meer aangebracht wel zullen steekproefsgewijs duiven voorzien worden van een vleugelmerk.Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering mits ook de gummiband, binnen 15 minuten na de elektronische constatering is geklokt. Bij de eerste duif dient u na het constateren van de eerste gummiband binnen 5 minuten een loze constatering te maken.Daarna moet u van elke aankomende duif eveneens de gummiband constateren zonder loze constatering

Indien het elektronisch systeem uitvalt gelden de constateringen van de controleklok(ken) mits alle constateringen zijn uitgevoerd conform de voorschriften zoals eerder omschreven. Mocht de controleklok stilvallen dan dient u deze conform NPO Wedvluchtreglement, ongeopend en verzegeld aan te bieden aan de centrumleider van het inkorflokaal. Uit de klokstrook zal blijken of de gummiband reglementair zijn geconstateerd.

Duiven welke toch met chipring worden ingemand maar NIET worden ingelezen in de computerbestanden komen niet voor prijs in aanmerking

LICHTEN KLOKKEN EN UITLEZEN ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN BIJ WEDVLUCHTEN DIE MEER DAN ÉÉN DAN OPEN STAAN.

Conform artikel 128 en 163 NPO wedvluchtreglement kunnen klokken waarin gummiringen zijn geconstateerd desgewenst op iedere wedvluchtdag worden veiliggesteld middels een afslag met controleafslag. Van elektronische constateersystemen waarin geconstateerd is, kan desgewenst een tussentijdse afslag met print worden gemaakt. Indien een liefhebber geen afslag of print laat maken is dit ter eigen verantwoording als klok stilvalt of dergelijke. 

ALGEMENE REGELS INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN

De kosten alsmede de lossingdata staan apart vermeld bij de betreffende wedvluchten. De landen welke deelnemen zijn: België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland, Duitsland en Nederland. De organisatie is in handen van diverse Belgische inrichters, i.s.m. met de Zuid Limburgse Unie en ArGe Euskirchen.In de Z.L.U. poulebrief is de internationale poulebrief opgenomen.Door het invullen van de poulebrief nemen alle duiven zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Poule en de internationale uitslag is niet verplicht.De poulebrief dient duidelijk ingevuld te worden om alle gegevens correct te kunnen verwerken. Zeer belangrijk is het invullen van het NPO lidnummer (8 cijfers).

Indien u de internationale uitslag wenst te ontvangen, dan dient u dit duidelijk op de poulebrief aan te geven. Dit is eveneens van toepassing voor de uitslag duivinnen wedvlucht Barcelona 

Wij willen u er op wijzen dat op de internationale wedvluchten het Belgische ‘Reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven’ laatste aanpassing, van toepassing is. Verder kent de K.B.D.B. reglementering voor de controle van alle duiven die zich op de internationale wedvluchten klasseren.

De duiven dienen tenminste 5 dagen na de sluiting van de wedvlucht op het hok van de deelnemende liefhebber ter beschikking te blijven.